طرح ۳ فوریتی توقف مذاکرات تا قطع تهدیدات تقدیم هیأت رئیسه شد+ اسامی امضاکنندگان