باید یک تصمیم در ارتباط با یارانه‌ها بگیریم/آن موقع که دولت سابق به کاندیداها پول دادند دخالت در انت