هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای توسعه IT بر زمین می‌ماند