حاکم شدن فرهنگ قرآنی در جامعه نیازمند عزم جدی مسؤولان است