پرونده ۱۷ خبرنگار دیگر در کمیسیون صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بررسی شد