همه شرکت‌های زیرمجموعه کشتیرانی همچنان تحریم هستند