برنامه آموزش و تجهیز مخالفان سوری در ترکیه به تاخیر افتاد