مجلس محکومان به جرایم امنیتی را از تأسیس حزب محروم کرد