مشاور رییس جمهوری هرگونه تغییر را در هیات دولت تکذیب کرد