ولازلی: خیلی خسته‌ بودم، اما پیشنهاد تیم العربی واقعاً جالب بود