وزیر نیرو: از 90درصد وابستگی به 90درصد خودکفایی رسیدیم