نشست بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن با حضور دکتر زرشناس