اختصاص وام ارزی به تولیدات داخلی/کالای ایرانی به سمت کیفيت برود