دور شدن از اهداف آرمانی زندگی از علل گرایش به اعتیاد است