فرماندار بجنورد: مشارکت مردم در بزرگداشت امام خمینی پررنگ دیده شود