رییس جمهوری: بلغارستان می تواند پل ارتباطی ایران و اروپا در حوزه انرژی باشد