عمل به آموزه هاي ديني و انس با قرآن کريم گره گشاي مشكلات زندگي است