بحث امروز تئاتر استان‌ها ابتدا مکان اجرا است، نه پول