هیچ اصول‌گرایی حاضر نیست در اصول خود با جریان رقیب معامله کند