ارسال 12 هزار اثر پژوهشی به هفتمین جشنواره علامه حلی