چهارهزار هکتار از مزارع نهاوند به کشت چغندرقند اختصاص یافت