برپایی همایش خوشنویسی «من عاشق محمدم» در میدان آزادی