ترجیح سودآفرینی بر نقش حاکمیتی/بلا استفاده ماندن دستگاه‌های 3 میلیارد تومانی