امارات ویزای شنگن گرفت؛ ایران هنوز اندر خم یک کوچه است!