تخصيص 15امتياز بازآموزي براي متخصصان در همايش قلب و فناوري‌هاي نوين