غرامت تورم و سوء مديريت دولت‌ها را هم بخش خصوصي بايد بدهد