برای توسعه روابط تهران با ایروان هیچ مانعی وجود ندارد