سه پژوهشگر دانشگاه آزاد مهاباد عنوان سوم جشنواره مخترعین ژنو را به خود اختصاص دادند