اپراتور دوم پستى بدون مزایده به دفاتر پیشخوان واگذار شود