نشست نقد و بررسی «پریدن از ارتفاع کم» در خانه هنرمندان