وعده های بزرگی که هیچگاه عملی نشد/نگاهی به میزان تحقق وعده های دولتهای نهم و دهم در سفر به استان فارس