آغاز رزمایش مشترک گرجستان با آمریکا در یک قدمی مرزهای روسیه