اندیشه‌های فقهی و مدیریتی آیت‌الله‌ مهدوی‌کنی بررسی می‌شود