دستاورد دانشمندان جوان ایرانی برای تولید بافت‌های عصبی مصنوعی مبتلایان ضایعات نخاعی