اتحاد چین و روسیه مقابل آمریکا/ از مانور روی دریا تا پایگاه روی ماه