نکته جالب خودروهای بدون راننده گوگل : در هیچ تصادفی مقصر نیستند .