آمار بالای طلاق با آموزش های بهنگام قبل و بعد از ازدواج کنترل شود