وزیر صنعت: توسعه فولاد آلیاژی و صنایع الکترونیک در استان یزد