کشتی سوئدی برای شکستن محاصره دریایی غزه رهسپار این منطقه شد