اولویتی بالا‌تر از رونق اقتصادی و افزایش صادرات وجود ندارد