فشار فرانسه به آمریکا برای پایان دادن به تحریم کوبا