تقدیم استوارنامه سفرای جدید ارمنستان و بلغارستان به رئیس جمهور