تولید بافت‌های عصبی مصنوعی برای ترمیم آسیب‌های نخاعی توسط سه دانشمند جوان ایرانی