واحدهای تولیدی متخلف آجر به مراجع قضایی لرستان معرفی شدند