تنگ تر شدن عرصه بر تروریستها در القلمون؛تداوم همسویی آنکارا و امان