پازاج: کشتی‌گیران جوان فراتر از توانشان ظاهر شدند/ باید به بشیر بیشتر فرصت دهیم