توافق با امتیاز دهی نقد و امتیاز گیری نسیه را نمی پذیریم/ مجلس پیرو نقشه راه رهبری در مذاکرات است