پيشنهاد تشکيل يک وزارتخانه جديد براي ساختمان و ساير صنايع