هلال احمر زنجان به آموزش نیروهای امدادی توجه ویژه دارد