انرژی هسته‌ای را برای پیشرفت کشور به منزله اکسیژن در هوا می‌دانیم